Для АкционеровО компанииКонтактыНовости компанииПродукция
 
Поиск по каталогу:


Протокол № 31 річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»

26.04.2018

  

Протокол № 31

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»

 

Дата проведення зборів:                                          «19» квітня 2018 року

Час початку реєстрації учасників зборів:             13 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації:                                      13 год. 50 хв.

Час відкриття зборів:                                               14 год. 00 хв.

Час закриття зборів:                                                14 год. 45 хв.

                           Місце проведення загальних зборів: приміщення адміністративного                                                                                        корпусу АТ «ЕФЕКТ», 3-й поверх, зала засідань, за адресою: м. Харків, вул.                                                                                Георгіївська, 10.

                           Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ» (далі – АТ ЕФЕКТ»): станом на 24:00 «13» квітня 2018 року.

                           Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 16 від 29.03.2018 року) головує на річних загальних зборах АТ «ЕФЕКТ» Генеральний директор АТ «ЕФЕКТ» Бобик Дмитро Ілліч.

 

Слухали: Голову реєстраційної комісії Ярошенко Олену Володимирівну (реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради, протокол № 05 засідання Наглядової ради від 26.01.2018 року, в складі членів Григор’євої Т. В. та Ярошенко О. В.), яка доповіла про обрання головою реєстраційної комісії Ярошенко Олену Володимирівну для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» 19.04.2018 року (протокол № 1 засідання реєстраційної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року) та про підсумки реєстрації акціонерів (протокол № 2 засідання реєстраційної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Протоколом № 2 засідання реєстраційної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року засвідчено:

Кількість акціонерів, що беруть участь у зборах           

5 акціонерів

Зареєстровано довіреностей

1 довіреність

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «ЕФЕКТ»      

24 особи

Загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій АТ «ЕФЕКТ»               

2990 голосів

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «ЕФЕКТ», які володіють голосуючими акціями АТ «ЕФЕКТ»                                                                          

22 особи

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій АТ «ЕФЕКТ», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «ЕФЕКТ»   

2986 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій АТ «ЕФЕКТ», які зареєстровані для участі у загальних зборах, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «ЕФЕКТ»,                                                                                                                          

що складає до загальної кількості голосуючих акцій

2936 голосів

 

98,33 %

Загальна кількість голосів акціонерів-власників неголосуючих акцій АТ «ЕФЕКТ», які зареєстровані для участі у загальних зборах, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ

0 голосів

Кількість голосуючих акцій, необхідних для кворуму (більш як 50%) складає            

 

1491 (50% + 1 акція)

Кількість виданих бюлетенів для голосування

 

85 бюлетенів

 

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів АТ «ЕФЕКТ» 19 квітня 2018 року мають кворум, таким чином, річні загальні збори акціонерів АТ «ЕФЕКТ» визнаються правомочними.

 

Слухали: Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча про те, що згідно з рішенням Наглядової ради (протокол № 05 від 26.01.2018 року) на річні загальні збори АТ «ЕФЕКТ»  запрошені:

 

Бобик Д. І.                 – Генеральний директор

Дугін В. Б.                 – директор технічний

Клименко Л. Д.         – голова ради трудового колективу

Плотнікова І. І.         – головний бухгалтер

Ярошенко О. В.        – юрисконсульт

 

 

Порядок денний зборів річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»

 (перелік питань, що виносяться на голосування).

 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ»: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання секретаря річних загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік, в тому числі фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за підсумками роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

12. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ», встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

14. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік.

15. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2019 рік.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

17. Про надання згоди на вчинення АТ «ЕФЕКТ» правочинів з заінтересованістю.

 

Пропозицій, доповнень до порядку денного в період підготовки до річних загальних зборів АТ «ЕФЕКТ» від акціонерів не надходило.

Про проведення річних загальних зборів та про перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного, акціонери АТ «ЕФЕКТ» повідомлені  персонально.

Також інформація розміщена на веб-сторінці http://www.effect.ua/shareholders/ сайта АТ «ЕФЕКТ» www.effect.ua.

Згідно з вимогами Закону «Про акціонерні товариства» проведена публікація «Про проведення річних загальних зборів» в офіційному друкованому органі «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 від 02 березня 2018 року.

Тимчасова лічильна комісія була сформована Наглядовою радою АТ «ЕФЕКТ» (протокол № 05 засідання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» від 26.01.2018 року) у складі Григор’євої Т. В. та Ярошенко О. В.

 

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча про те, що для проведення процедури голосування на річних загальних зборах необхідно встановити кількісний склад лічильної комісії. Наглядова рада пропонує затвердити лічильну комісію в складі трьох осіб.

Пропонується доручити тимчасовій лічильній комісії провести підрахунок голосів по виборах лічильної комісії, про що скласти протокол, після чого роботу тимчасової лічильної комісії вважати завершеною.

Пропонується обрати секретаря річних загальних зборів акціонерів та затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Дугін В. Б., члени Лічильної комісії – Клименко Л. Д., Плотнікова І. І. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ».

2) Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» – Кононенко Я. В.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів:

- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою АТ «ЕФЕКТ», та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» для голосування;

- основна доповідь або виступ – до 15-ти хвилин, відповіді на запитання – до 5-ти хвилин;

- запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

 

Підсумки голосування:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні - немає, або 0,00 %;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 1 засідання тимчасової лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Дугін В. Б., члени Лічильної комісії – Клименко Л. Д., Плотнікова І. І. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ».

2) Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» – Кононенко Я. В.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів:

- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою АТ «ЕФЕКТ», та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» для голосування;

- основна доповідь або виступ – до 15-ти хвилин, відповіді на запитання – до 5-ти хвилин;

- запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

 

 

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Секретаря Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Кононенко Яну Володимирівну зі звітом Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

Виступив:

Генеральний директор АТ «ЕФЕКТ» Бобик Д. І. з пропозицією позитивно оцінити роботу Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» та затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 1 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

 

 

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча зі звітом Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 2 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

 

 

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча з інформацією про висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 3 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

 

По п’ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Усову Віру Григорівну зі звітом Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік.

 

Виступив:

Член Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Фільштінський Леонід Михайлович з пропозицією затвердити звіт та висновки ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 4 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

 

По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

 

Виступив:

Член Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Фільштінський Леонід Михайлович з пропозицією затвердити річний звіт АТ «ЕФЕКТ», у тому числі фінансову звітність АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 5 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити річний звіт АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

 

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча про розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за підсумками роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити наданий Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ» розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Прибуток АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік направити на нерозподілений прибуток з метою розвитку підприємства. Дивіденди у 2018 році не виплачувати.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 6 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити наданий Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ» розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Прибуток АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік направити на нерозподілений прибуток з метою розвитку підприємства. Дивіденди у 2018 році не виплачувати.

 

 

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали:

Юрисконсульта Ярошенко Олену Володимирівну про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень: Глушка Сергія Миколайовича - Голови Наглядової ради; Кононенко Яни Володимирівни – члена Наглядової ради; Фільштінського Леоніда Михайловича – члена Наглядової ради.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 7 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень: Глушка Сергія Миколайовича - Голови Наглядової ради; Кононенко Яни Володимирівни – члена Наглядової ради; Фільштінського Леоніда Михайловича – члена Наглядової ради.

 

 

По дев’ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Юрисконсульта Ярошенко Олену Володимирівну про необхідність обрання членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

 

Проголосували:

 

№ з/п

ПІБ кандидата

Кількість голосів, відданих за члена Наглядової ради

Результат проведеного голосування

1

Глушко Сергій Миколайович

2936

Обрання до складу

2

Кононенко Яна Володимирівна

2936

Обрання до складу

3

Фільштінський Леонід Михайлович

2936

Обрання до складу

 

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 8808.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні                                - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                        - 0.

(згідно з протоколом № 8 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Обрати членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Глушка Сергія Миколайовича, Кононенко Яну Володимирівну, Фільштінського Леоніда Михайловича.

 

 

По десятому питанню порядку денного:

Слухали:

Юрисконсульта Ярошенко Олену Володимирівну про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

Інших пропозицій не надійшло.

 


Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради згідно до представлених проектів.

Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно до цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради згідно до представлених проектів.

Уповноважити Генерального директора підписати від імені АТ «ЕФЕКТ» договори (контракти) з членами Наглядової ради.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 9 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради згідно до представлених проектів.

Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно до цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради згідно до представлених проектів.

Уповноважити Генерального директора підписати від імені АТ «ЕФЕКТ» договори (контракти) з членами Наглядової ради.

 

 

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Юрисконсульта Ярошенко Олену Володимирівну про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» у складі: Григор’євої Т. В., Лук’янчикової М. К., Усової В. Г. у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 10 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» у складі: Григор’євої Т. В., Лук’янчикової М. К., Усової В. Г. у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень.

 

 

По дванадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Юрисконсульта Ярошенко Олену Володимирівну про необхідність обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

 

Проголосували:

 

№ з/п

ПІБ кандидата

Кількість голосів, відданих за члена Ревізійної комісії

Результат проведеного голосування

1

Григор’єва Тетяна Вікторівна

2936

Обрання до складу

2

Петренко Юлія Вікторівна

2936

Обрання до складу

3

Усова Віра Григорівна

2936

Обрання до складу

 

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 8808.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні                                - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                        - 0.

(згідно з протоколом № 11 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» Григор’єву Тетяну Вікторівну, Петренко Юлію Вікторівну, Усову Віру Григорівну.

 

 

По тринадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Юрисконсульта Ярошенко Олену Володимирівну про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ», встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» згідно до цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» згідно до представлених проектів.

Уповноважити Генерального директора підписати від імені АТ «ЕФЕКТ» договори (контракти) з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 12 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» згідно до цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» згідно до представлених проектів.

Уповноважити Генерального директора підписати від імені АТ «ЕФЕКТ» договори (контракти) з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Генерального директора Бобика Дмитра Ілліча щодо визначення основних напрямків діяльності  АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік.

 

Виступив:

Член Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Фільштінський Леонід Михайлович з пропозицією затвердити основні напрямки діяльності  «ЕФЕКТ» на  2018 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 13 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік.

 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Головного бухгалтера АТ «ЕФЕКТ» Плотнікову Ірину Іванівну про розгляд кошторису витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2019 рік у розмірі 262840,00 (Двісті шістдесят дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.) гривень.

 

Слухали:

Члена Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Фільштінського Леоніда Михайловича, який запропонував затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2019 рік у розмірі 262840,00 (Двісті шістдесят дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.) гривень.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2019 рік.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 14 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2019 рік.

 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Члена Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Фільштінського Леоніда Михайловича про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

1.Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЕФЕКТ» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених АТ «ЕФЕКТ», депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам АТ «ЕФЕКТ», поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна АТ «ЕФЕКТ», укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими АТ «ЕФЕКТ» виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 6,0 (шість) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна АТ «ЕФЕКТ», збільшення/зменшення вартості активів АТ «ЕФЕКТ» за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2.Уповноважити Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча або особу, яка виконує його обовязки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 15 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1.Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЕФЕКТ» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених АТ «ЕФЕКТ», депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам АТ «ЕФЕКТ», поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна АТ «ЕФЕКТ», укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими АТ «ЕФЕКТ» виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 6,0 (шість) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна АТ «ЕФЕКТ», збільшення/зменшення вартості активів АТ «ЕФЕКТ» за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2.Уповноважити Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча або особу, яка виконує його обовязки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів.

 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Члена Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Фільштінського Леоніда Михайловича про надання згоди на вчинення АТ «ЕФЕКТ» правочинів з заінтересованістю.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

1) На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення АТ «ЕФЕКТ» протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», Генерального директора АТ «ЕФЕКТ», акціонерів АТ «ЕФЕКТ», а також інших посадових осіб АТ «ЕФЕКТ».

2) Уповноважити Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», Генерального директора АТ «ЕФЕКТ», акціонерів АТ «ЕФЕКТ», а також інших посадових осіб АТ «ЕФЕКТ».

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 16 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1) На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення АТ «ЕФЕКТ» протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», Генерального директора АТ «ЕФЕКТ», акціонерів АТ «ЕФЕКТ», а також інших посадових осіб АТ «ЕФЕКТ».

2) Уповноважити Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», Генерального директора АТ «ЕФЕКТ», акціонерів АТ «ЕФЕКТ», а також інших посадових осіб АТ «ЕФЕКТ».

 

 

 

Після розгляду питань порядку денного слухали головуючого на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча, який надав слово голові лічильної комісії Плотніковій Ірині Іванівні для повідомлення про підсумки роботи лічильної комісії.

 

Слухали:

Плотнікову Ірину Іванівну, яка доповіла, що за підсумками голосування з усіх питань порядку денного складено відповідні протоколи, які підписано усіма членами лічильної комісії, бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування на зборах зібрані та будуть опечатані.

 

Слухали: 

Бобика Дмитра Ілліча, який доповів, що згідно рішенню річних загальних зборів по питанню припинення повноважень членів лічильної комісії та інформації голови лічильної комісії Плотнікової Ірини Іванівні,  пропонується вважати роботу лічильної комісії на зборах завершеною.

 

Рішення річних загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені по кожному питанню.

Бобик Дмитро Ілліч запитав, чи є зауваження до порядку ведення річних загальних зборів АТ «ЕФЕКТ». Зауважень не надійшло.

На цьому роботу річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» завершено.

 

 

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» _________ Бобик Д. І.

 

 

Секретар  річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ»          __________Кононенко Я. В.