Для АкционеровО компанииКонтактыНовости компанииПродукция
 
Поиск по каталогу:


Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ "ЕФЕКТ" 19 квітня 2018 року

05.03.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕФЕКТ»

Шановні акціонери АТ «ЕФЕКТ»!

 

            Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ» (тут і далі - АТ «ЕФЕКТ»), код ЄДРПОУ 00333919, місцезнаходження: Україна, 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10, повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів

 АТ «ЕФЕКТ».

            Річні загальні збори акціонерів АТ «ЕФЕКТ» відбудуться 19 квітня 2018 року у приміщенні адміністративного корпусу АТ «ЕФЕКТ», 3-й поверх, зала засідань, за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10.

Початок зборів о 14-00.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися у день проведення зборів з 13.30 до 13.50 за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасники повинні мати при собі:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- для уповноважених осіб документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіренність, оформлену згідно з чинним законодавством.

           

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів

 (перелік питань, що виносяться на голосування,  з проектом рішень)

 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ»: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання секретаря річних загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення:

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Дугін В. Б., члени Лічильної комісії – Клименко Л. Д., Плотнікова І. І. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ».

2) Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» – Кононенко Я. В.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів:

- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були  затверджені Наглядовою радою АТ «ЕФЕКТ», та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» для голосування;

- основна доповідь або виступ – до 15-ти хвилин, відповіді на запитання – до 5-ти хвилин;

- запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

 

2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

 

3. Розгляд звіту Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

 

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

6. Затвердження річного звіту АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік, в тому числі фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

7. Про розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за підсумками роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Затвердити наданий Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ» розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Прибуток АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік направити на нерозподілений прибуток з метою розвитку підприємства. Дивіденди у 2018 році не виплачувати.

 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень: Глушка Сергія Миколайовича - Голови Наглядової ради; Кононенко Яни Володимирівни – члена Наглядової ради; Фільштінського Леоніда Михайловича – члена Наглядової ради.

 

9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

 

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

 

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради згідно до представлених проектів.

Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно до цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради згідно до представлених проектів.

Уповноважити Генерального директора підписати від імені АТ «ЕФЕКТ» договори (контракти) з членами Наглядової ради.

 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» у складі: Григор’євої Т. В., Лук’янчикової М. К., Усової В. Г. у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень.

 

12. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Проект рішення:

Обрання членів членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ», встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

Встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» згідно до цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» згідно до представлених проектів.

Уповноважити Генерального директора підписати від імені АТ «ЕФЕКТ» договори (контракти) з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

 

14. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік.

 

15. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2019 рік.

 

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1.Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЕФЕКТ» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених АТ «ЕФЕКТ», депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам АТ «ЕФЕКТ», поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна АТ «ЕФЕКТ», укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими АТ «ЕФЕКТ» виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 6,0 (шість) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна АТ «ЕФЕКТ», збільшення/зменшення вартості активів АТ «ЕФЕКТ» за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2.Уповноважити Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча або особу, яка виконує його обовязки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» значних правочинів.

 

17. Про надання згоди на вчинення АТ «ЕФЕКТ» правочинів з заінтересованістю.

Проект рішення:

1) На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення АТ «ЕФЕКТ» протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», Генерального директора АТ «ЕФЕКТ», акціонерів АТ «ЕФЕКТ», а також інших посадових осіб АТ «ЕФЕКТ».

2) Уповноважити Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені АТ «ЕФЕКТ» правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», Генерального директора АТ «ЕФЕКТ», акціонерів АТ «ЕФЕКТ», а також інших посадових осіб АТ «ЕФЕКТ».

 

 

            Адреса веб-сайта АТ «ЕФЕКТ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.effect.ua/shareholders/

            Від дати надіслання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів АТ «ЕФЕКТ» до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ», акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», за місцезнаходженням АТ «ЕФЕКТ», 3-й поверх, кабінет юрисконсульта за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10, у робочі дні з 9-00 до 16-00, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор АТ «ЕФЕКТ» Бобик Дмитро Ілліч. Контактна особа - юрисконсульт Ярошенко Олена Володимирівна. Довідки за телефоном (057) 737 30 51.

             Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ», а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ», а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом АТ «ЕФЕКТ».

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

            Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ». Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

            Загальна кількість акцій АТ «ЕФЕКТ» складає 2990 шт., загальна кількість голосуючих акцій АТ «ЕФЕКТ» станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ»  складає  2986 шт.

            Підсумки голосування на річних загальних зборах від 19 квітня 2018 року будуть оприлюднені на сайті АТ «ЕФЕКТ»: www. effect.ua/shareholders/ і письмово доведені до відома акціонерів.

           

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АТ «ЕФЕКТ» (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

2017 р.

2016 р.

Усього активів

22456

22705

Основні засоби (за залишковою вартістю)

15943

13170

Запаси

4340

3072

Сумарна дебіторська заборгованість

1441

2179

Гроші та їх еквіваленти

326

486

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2116

2232

Власний капітал

16133

16348

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1196

1196

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

4300

Поточні зобов'язання і забезпечення

6323

2057

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

43

677

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2990

2990

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

14

226

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 43   від 2 березня 2018 р.

Наглядова рада АТ «ЕФЕКТ»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

       АТ «ЕФЕКТ»

______________ 
(підпис)

Д, І БОБИК                                  
(ініціали та прізвище керівника)

 

 

05 березня 2018 року